All tracks by All

Title Album Length Plays
English Hukamnama Katha-Ang 560 English Hukamnama Katha 12:05 1,690
Eh Rasna Gurbani Yatra 6:02 2,945
Mai Charan Guru Meethay 6:12 3,281
00-Intro Listen To Nanak 1:26 756
0001 Ang 11 Utar Khase Daskhat Ka Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:57 6,635
0001 Hukam Nama Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 4:34 2,792
0001-Ang-0001-Pankti-01 Katha Sri Guru Granth Sahib 38:54 278,142
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:03 8,211
0002 Ang 11-12 Tav Prasad Kabit Kathun Suchet Hoye Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:33 1,325
0002-Ang-0001-Pankti-05 Katha Sri Guru Granth Sahib 36:54 96,652
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:03 3,985
0003 Ang 12 Kahun Shashtr Dhari Kahun Bidiya Ke Bichari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:04:14 755
0003-Ang-0001-Pankti-07 Katha Sri Guru Granth Sahib 27:43 49,490
0004 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati_Nehun_Jeh 7.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:24:08 3,570
0004 Ang 13 Kahun Akalank Kahun Sarut Sayank Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 58:25 618
0004-Ang-0001-Pankti-10 Katha Sri Guru Granth Sahib 28:42 42,561
0005 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati 8.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:43 2,118
0005 Ang 13 Tav Parasad Sravag Sudh Samuh Sidhan Ke Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:43 471
0005-Ang-0002-Pankti-01 Katha Sri Guru Granth Sahib 29:51 33,714
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:12:49 1,957
0006 Ang 13-14 Jeet Fire Sab Des Disan Ko Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 59:23 414
0006-Ang-0002-Pankti-03 Katha Sri Guru Granth Sahib 32:06 28,948
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:11:15 1,372
0007 Ang 13-14 Kaahun le Pahan Puj Dhareyo Sir Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 37:17 272
0007-Ang-0002-Pankti-06 Katha Sri Guru Granth Sahib 28:11 24,283
0008 Ang 14-15 Tav Prasad Tomar Shand Har Janam Maran Behin Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:03:07 317
0008 Ang 2 Namustun_Nirtapai Namustun_Athapai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 58:40 950
0008-Ang-0002-Pankti-11 Katha Sri Guru Granth Sahib 23:46 22,452
0009 Ang 16-17 Tav Prasad Lagunaraj Shand Jale Hari Thale Hari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:11 274
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 45:49 531

Pages